Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases Beques Accenture

La sol∙licitud de la beca ACCENTURE es pot presentar durant el termini de preinscripció del MESIO UPC-UB.

La resolució de les beques serà a finals de juliol i es publicarà al web del MESIO UPC-UB.

Característiques

ACCENTURE, en coordinació amb el Màster interuniversitari d’Estadística i Investigació Operativa UPC‐UB (MESIO UPC‐UB), convoca:

Beca Accenture Analytics Career Path

Per a estudiants de nou ingrés entre els admesos al MESIO UPC‐UB.

Aquesta beca cobrirà el cost de la matrícula dels crèdits de la titulació i les taxes administratives. L’estudiant receptor  de la beca s’incorporarà  a Accenture Analytics per a realitzar pràctiques remunerades, mitjançant un conveni  de  cooperació educativa.

Criteris

Per a l’assignació de les beques, es tindrà en compte:

  • La valoració de l’expedient acadèmic i currículum vitae (fins a un 50%).

  • La valoració d’una memòria justificativa de l’elecció dels estudis i del seu interès per l’àrea d’Analytics (fins a un 30%).

  • El coneixement d’idiomes (fins a un 15%).

  • Altres aspectes que el tribunal pugui considerar (fins a un 5%).

El procés de selecció inclou una entrevista a ACCENTURE als candidats preseleccionats.

Sol∙licituds

Per  formalitzar  la  sol·licitud,  els  estudiants  interessats  han  d’enviar  un  correu  electrònic  a l’adreça . A l’assumpte han de posar “Beca ACCENTURE”.

Atenció: Cal realitzar la sol·licitud de beca ACCENTURE en paral·lel a sol·licitud d''admissió.al Màster MESIO UPC-UB.

La documentació que s’ha d’adjuntar és la següent:

  • Currículum vitae.

  • Expedient acadèmic.

  • Escrit motivat per la presentació a la beca/memòria justificativa elecció estudis.

  • Certificació coneixements d’anglès i/o d’altres llengües.

  • Altra documentació que l’estudiant cregui d’interès per al tribunal.

Comissió

La  comissió  que  selecciona  els  estudiants  becats  està  formada  per  personal  d’ACCENTURE  i professors del MESIO UPC­‐UB que formin part de l’ORGMEIO (Òrgan Responsable del Màster).

La comissió podrà declarar deserta la convocatòria si cap dels sol·licitants reuneix els requisits exigits.

Reclamacions

Contra la resolució de concessió o denegació, els interessats podran interposar reclamació en un termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la pàgina web del MESIO UPC-UB.

La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la comissió avaluadora.

Protecció de dades personals

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta de la gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments tal com estableix el conveni signat  entre ACCENTURE i UPC i UB.