Data Science (DS)

Data Science (DS)
Objectius formatius La intensificació en Data Science s'orienta als continguts de l'Estadística i la Investigació Operativa més propers a l'aprenentatge automàtic i l'anàlisi de grans conjunts de dades, i es proposa com a pont cap a les branques de la Informàtica més properes a l'anàlisi i tractament de dades i al que en els últims anys s'ha anomenat Big Data (grans fitxers de dades) o Analytics (gestió empresarial fortament basada en l'anàlisi de les dades de les organitzacions).
Exemples de sortides professionals Experts en anàlisi i gestió de dades:
  • Statistical Learning
  • Machine Learning
  • Data Mining
  • Big Data
  • SQL i NoSQL
Adreçada principalment a titulats en
  • Informàtica
  • Estadística
  • Matemàtiques
  • Enginyeries en general
  • Gestió i Administració d'Empreses
Grups de recerca participants