Informació del procés de preinscripció

Preinscripció per al curs 2023-2024: del 16 de gener fins el 4 de juny de 2023.


Calendari de preinscripció:

    Requisits acadèmics generals

  • Títol universitari oficial espanyol o títol universitari oficial expedit per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

  • També poden accedir a un màster universitari les persones amb un títol que, malgrat que l'hagi expedit una universitat d'un país que no formi part de l'EEES, hagi estat homologat amb un títol de l'Estat espanyol que doni accés a un màster universitari.

  • Si el títol no està homologat, cal la comprovació prèvia de la Universitat que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i faculten, al país expedidor, per accedir a estudis de màster. L'accés per aquesta via no implica en cap cas l'homologació del títol previ.

   

  Requisits específics

  Poden accedir al màster les persones procedents de:

  • Estudis d'Estadística.

  • Estudis de Matemàtiques, Informàtica o de l'àmbit de les enginyeries (Enginyeria Industrial, etc.).

  • Estudis de l'àmbit de les ciències econòmiques o empresarials (Economia, Empresa, etc.).

  • Estudis de l'àmbit de les ciències mèdiques o biològiques (Biologia, Biotecnologia, Medicina, etc.).

   

  Procés de preinscripció

  El procés de preinscripció es porta a terme mitjançant l'aplicació web disponible a l'espai del candidat. Només cal donar-se d'alta i accedir a l'aplicació. A partir d'aquí cal seleccionar el màster o els màsters en els quals es vol fer la preinscripció i introduir-hi els documents que s'especifiquen. Procés de preinscripció.

  Més informació sobre el procès d'inscripció.

   

  Documentació

  Per al procés d'assignació de places, necessitem que ens trametis:

  • Curriculum vitae, que ha de contenir com a mínim:

   • Titulacions acadèmiques finalitzades, any d'obtenció i qualificació global mitjana (en una escala d’1 a 10) de cadascuna de les titulacions.

   • Titulacions acadèmiques no finalitzades que vols que es tinguin en consideració.

   • Cursos d'estadística fets. Títol, nombre de semestres i qualificació.

   • Cursos d'investigació operativa rebuts. Títol, nombre de semestres i qualificació.

   • Experiència professional: especificar-hi el nom de l'empresa, el sector professional, el càrrec i la tasca realitzada.

  • Carta de motivació
  • Certificacions dels expedients acadèmics de les titulacions, tant de les que has finalitzat com de les que no has finalitzat.

  • Beques. Has sol·licitat o penses sol·licitar alguna beca per cursar aquests estudis? Si la resposta és afirmativa, indica quina i quan es resoldrà.

  • Intensificació. El màster en Estadística i Investigació Operativa preveu quatre especialitats. Indica en quina estàs més interessat/ada: 

   • Estadística Empresarial i Social (EMP).

   • Bioestadística i Bioinformàtica (BIO).

   • Investigació Operativa (IO).

   • Data Science (DS).

   • Si no ho has decidit indica-ho.

  • Informació sobre beques i altres ajuts.

   

  Criteris de selecció

  • Expedient acadèmic.

  • CV relacionat amb l'estadística i/o investigació operativa, a nivell professional, docent o científic. En particular, es tindrà en compte la formació prèvia, titulació d'entrada i experiència professional.

  • Coneixement d'anglès (acreditació de nivell B2).

  • La carta de motivació.

       Addicionalment es tindrà en compte que hi hagi un equilibri entre els dos itineraris i les quatre    intensificacions.

  Recomanació

  Durant el primer quadrimestre es recomana o bé la dedicació exclusiva, o en cas de treballar, no matricular la totalitat de les assignatures.

  Admesos